Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘Σύλλογος’ Category

sylogos1Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν
Συνδέμου των απανταχού Γαρδικωτών Ομιλαίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Επωνυμία-έδρα-Διάρκεια
Ά ρ θ ρ ο ν 1ον
Ιδρύεται Σωματείον υπό την επωνυμίαν «Σύνδεσμος των απανταχού Γαρδικιωτών Ομιλαίων» με έδρα το Γαρδίκιον και διάρκεια απεριόριστον.
ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ
Ά ρ θ ρ ο 2ον
Σκοπός της ιδρύσεως του Συνδέσμου είναι η ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΙΣ από πάσης απόψεως της ζωής των Γαρδικιωτών, κυρίως η ΨΥΧΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ και ΗΘΙΚΗ εξίψωσις, καθώς και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ και η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥΤΩΝ.
Προ πάσης όμως ενέργειας δια την πραγματοποίησιν του ως άνω σκοπού ο Σύνδεσμος θα επιζητήση να επαναφέρει τη ψυχικήν ενότητα, αγάπην και την φιλίαν μεταξύ απάντων των απανταχού Γαρδικιωτών, αρετάς τα οποίας από του καιρού της κατοχής και υπό την πίεσιν της δυστυχίας πολλοί των Γαρδικιωτών έχουν χάσει.
Τον τεθέντα σκοπόν θα προσπαθήση να επιτύχη δια των κάτωθι μέσων:
Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΝ ΕΞΙΨΩΣΙΝ
1) Δια της ανακατασκευής και επισκευής των παλαιών και ετοιμόρροπων Ναών και εξωκκλησίων του Γαρδικίου.
β) δια της ανεγέρσεως σχολείου συγχρονισμένου με όλα τα τεχνικά και υλικά μέσα και προ παντός δια του διορισμού καταλλήλου και επαρκούς Διδακτικού προσωπικού, ομοίως της δημιουργίας σχολικού κήπου εις τον οποίον οι μαθηταί θα διδάσκωνται πρακτικώς τον τρόπον της Γεωργικής και Δασικής καλλιεργείας.
γ) Δια της δημιουργίας βιβλιοθήκης εις την οποίαν θα συγκεντροθώσιν εκλαϊκευμένα βιβλία σχέσιν έχοντα με την Γεωργίαν, Κτηνοτροφίαν, Δενδροκομίαν, Κηπουρικήν, Μελισσοκομίαν, Υλοτομίαν, Ξυλουργικήν κ.λ.π. ώστε οι κάτοικοι οι έχοντες Γραμματικές γνώσεις του Δημοτικού Σχολείου θα δύναται να συμπληρώνουν τας πρακτικάς των γνώσεις εις το επάγγελμα το οποίον έκαστος εξασκεί.
δ) Δια της εκτελέσεως μορφωτικών διαλέξεων υπό καταλλήλων ομιλητών ηθικοθρησκευτικού περιεχομένου και επαγγελματικής μορφόσεως.
ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ
α) Η συμπλήρωσις της κατασκευής και η σκυρόστρωσις της αμαξιτής οδού ΛΕΥΚΑΔΟΣ-ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί η συγκοινωνία και κατά τον χειμώνα.
β) Η μεταφορά ποσίμων υδάτων εντός του χωρίου.
γ) Η μεταφορά όλων των αρδευτικών υδάτων εις τα καλλιεργούμενα κτήματα του Γαρδικίου από τα ΝΩΡΙΤΙΚΑ-ΜΑΓΟΥΛΕΪΚΑ κ.λ.π. δια της κατασκευής στερεών και μονίμων αυλακίων.
δ) Η κατασκευή ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ύπνου και ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ συγχρονισμένων δια την διαμονήν των ξένων κατά την θερινήν περίοδον. Οι πόροι τούτων θα διατίθενται δια τους κοινωφελείς σκοπούς του Συνδέσμου.
Η διάνοιξις Τουριστικών και Δασικών δρόμων προς ΟΞΥΑΝ-ΝΩΡΙΤΙΚΑ-ΠΑΥΛΟΥ ΒΡΥΣΗ και προς ΑΓΙΑΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ.
στ) Η αναδάσωσις των αγόνων περιοχών Γαρδικίου και κατ’ αρχήν των εκτάσεων των ευρισκομένων εκατέρωθεν του δρόμου ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ και ακολούθως των άλλων αχρήστων εκτάσεων.
ζ) Η διάνοιξις και βελτίωσις όλων των δρόμων εντός του χωρίου και τους αγρούς ώστε να είναι δυνατόν να διασταυρώνονται δυο φορτωμένα ζώα.
η) Η περίφραξις, δεντροφύτευσις και διαμόρφωσις του Νεκροταφείου.
θ) Ο εξηλεκτρισμός του χωρίου δια κατασκευής εργοστασίου λειτουργούντος δι’ υδατοπτώσεως.
ι) Οιαδήποτε άλλη προσπάθεια αποσκοπούσα εις την οικονομικήν ανάπτυξιν του Γαρδικίου.
Σημείωσις: Ο σύνδεσμος ουδεμίαν ανάμηξιν θα έχη εις τας πολιτικάς διαμάχας και ουδεμίαν υπόδειξιν ή νουθεσίαν θα κάνη εις τα μέλη του επί των ζητημάτων τούτων.

sylogos2Ά ρ θ ρ ο 3ον
Μέσα προς επιτυχίαν του ως άνω σκοπού.
α) Συνεργασία μετ΄ ευαγών ιδρυμάτων της ημεδαπής και Αλλοδαπής.
β) Καταβολή ετησίας εισφοράς των μελών προς επιτυχίαν των επιδιοκώμενων σκιπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Παραδοχή, Αποχώρησις, αποβολή, υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών
Ά ρ θ ρ ο 4ον
Ως μέλη του Συνδέσμου είναι δεκτοί οι απανταχού της Ελλάδος ως και εν αλλοδαπή διαβιούντες Γαρδικιώτες, αίτινες προσφέρωνται να βοηθήσουν αναλόγως των δυνάμεων των έκαστος δια την επιτυχίαν των ως άνω σκοπών.
Προς εγγραφήν των, δέον να υποβάλωσιν έγγραφον αίτησιν εις ήν θα δηλώσι ότι έλαβον γνώσιν του καταστατικού.
Ο Σύνδεσμος θα μεριμνήση καταλλήλως όπως οι εν Ελλάδι εγκατεστημένοι Γαρδικιώται ως και εις την Αλλοδαπήν τοιούτοι ιδία δε εις Αμερική συμβάλουν εις την επότευξιν των ως άνω επιδιωκομένων σκοπών και εγγραφώσιν και μέλη τούτων.
Ά ρ θ ρ ο 5ον
Παν μέλος παραβλάπτον δια των ενεργειών του τα συμφέροντα και το κύρος του Συνδέσμου διαγράφεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Ά ρ θ ρ ο 6ον
Τους πόρους του Συνδέσμου αποτελούσιν α) Αι ετήσιαι συνδρομαί εξ εγγραφής των μελών αυτού. β) Διάφοροι δωρεαί εξ οιουδήποτε φυσικού ή Νομικού προσώπου προερχόμεναι. γ) Αι εξ εορτών, εράνων κλπ. Εισπράξεις και δ) Τα εκ της τυχόν κτηθησομένης ακινήτου περιουσίας του έσοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Διοίκησις του Σωματείου
Ά ρ θ ρ ο 7ον
Όργανα του Σωματείου είναι Γενική συνέλευσις των μελών και το Διοικητικόν Συμβούλιο.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΟΥ
Ά ρ θ ρ ο 8ον
Ο σύνδεσμος θα διοικήται υπό επταμελούς Συμβουλίου εκλεγομένου υπό των μελών εν συνελεύσει. Μετά την υπό της γεν. Συνελεύσεως εκλογήν του το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών και συγκροτείται εις Σώμα, εκλέγον α) Τον Πρόεδρον β) Τον Αντιπρόεδρον γ) Τον Γενι. Γραμματέα δ) Τον Ταμία και ε) Τον Έφορον.
Η Γεν. Συνέλευσις κατά την εκλογήν των ως άνω οργάνων εκλέγει και αναπληρωματικά τοιούτα.
Έδρα του Συμβουλίου ορίζεται το ΓΑΡΔΙΚΙΟΝ-ΟΜΙΛΑΙΟΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ά ρ θ ρ ο 9ον (*)
1.Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμον εις απάσας τας σχέσεις αυτού και τας οιασδήποτε εμφανίσεις, Δικαστικάς ή εξωδίκους υπογράφων των εξερχομένων εγγραφων, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν εκάστου Οικονομικού έτους. Συγκαλεί και διευθύνει τας τακτικάς και εκτάκτους συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Δίδει τον λόγον εις τους επιθυμούντας να ομιλήσουν και αφαιρεί αυτόν από τους παρεκτρεπόμενους.
2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ο Αντοπρόεδρος αναπληρεί τον απόντα ή κωλυόμενον Πρόδερον.
3.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ. Ο Γενικός Γραμματεύς τηρεί το Μητρώον των μελών. Όλα τα σχετικά βιβλία Πρακτικών κλπ. και συνυπογράφει μετά του Προέδρου παν έγγραφον.
4.ΤΑΜΙΑΣ. Ο Ταμίας φροντίζει δια την είσπραξιν των συνδρομών και παντός εσόδου του Συνδέσμου, συντάσσει τον Προϋπολογισμόν και απολογισμόν. Τηρεί παν σχετικόν Ταμειακόν Βιβλίον και εν γένει διεκπεραιώνει πάσαν οικονομικήν υπόθεσιν του Συνδέσμου.
Εις το τέλος εκάστου οικονομικού έτους ο Ταμίας αποδίδει λογαριασμόν εις τριμελή οικονομικήν επιτροπήν συγκροτουμένην απφάσει της Γενικής Συνελεύσεως εκ μελών του Συνδέσμου εχόντων ειδικάς γνώσεις ή πείρα περί τα οικονομικά με την επωνυμίαν ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των οικονομικών του Συνδέσμου.
5,ΕΦΟΡΟΣ. Ο Έφορος φροντίζει δια την καλήν συντήρησιν των επίπλων και σκευών του Συνδέσμου, εισηγήται εις το Συμβούλιον την αγοράν παντός χρησίμου επίπλου, σκεύους, βιβλίου κλπ. Φροντίζει δια την εξεύρεσιν του χώρου διά τας συνελεύσεις, επιτηρεί την τάξιν κατά την διεξαγωγήν των συνελεύσεων, μεριμνά διά πάσαν οργάνωσιν εορτής κλπ. του συνδέσμου και βοηθεί τον Γενικόν Γραμματέα.
Ά ρ θ ρ ο 10ον
Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μεν άπαξ του μηνός εκτάκτως δε οσάκις ήθελεν παραστεί ανάγκη. Μέλος του Συμβουλίου μη λαβών μέρος εις πέντε συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίσταται υπό, του κατά σειράν ορισθέντος αναπληρωματικού εκτός αν η απουσία του οφείλεται εις αποδεδειγμένην ασθένειαν ή αποχρώντας σοβαρούς λόγους.
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Ά ρ θ ρ ο 11ον
Τα μέλη συνέρχονται τακτικώς μεν άπαξ του έτους καλούμενα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτάκτως δε οποτεδήποτε συντρέχουν σοβαροί λόγοι ή το ζητήσουν το 1/5 των μελών. Κατά την ετήσιαν συνέλευσιν γίνεται «έγκρισις των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου», ανάδειξις νέου τοιούτου και αναπληρωτών, έγκρισις προϋπολογισμού και απολογισμού, αυξομείωσις των συνδρομών των μελών και εν γένει λαμβάνεται απόφασις επί πάσης φύσεως σχετικών με τον σύνδεσμον ζητημάτων.
Εν απαρτία λογίζεταιη συνέλευσις εάν παρίστανται τα 3/5 των μελών αυτής.
Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως απαρτίας δια την πρώτην συνέλευσιν καλείται δευτέρα τοιαύτη εντός 15 ημερών από της πρώτης, οπότε θεωρείται εν απαρτία οσαδήποτε και αν παρίστανται μέλη.
Ά ρ θ ρ ο 12ον
Παν μέλος του συνδέσμου ίνα θεωρείται ως τοιούτον και έχει δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής εις τας συνελεύσεις οφείλει να καταβάλει ανελλιπώς την εκ δώδεκα (12) δραχμών ετήσιαν συνδρομή του.
Ά ρ θ ρ ο 13ον
Δωρηταί του Συνδέσμου λογίζονται όσοι προσφέρουν από 1.000 έως 10.000 δραχμάς και μεγάλοι Ευεργέται όσοι προσφέρουν άνω των 10.000 δραχμών. Των δωρητών και ευεργετών τηρείται ίδιον βιβλίον αναγιγνώσκωνται τα ονόματα αυτών εις εκάστη ετήσιαν Γεν. Συνέλευσιν και των μεγάλων ευεργετών αναρτάται η εικών των εν τοις Γραφίοις του Συνδέσμου. Ωσαύτως λογίζονται πνευματικοί ευεργέται εκείνοι οι οποίοι δια της πνευματικής των εργασίας, δια της παροχής ιστορικών περί της ιδιαιτέρας πατρίδος Γαρδικίου Ομιλαίων στοιχείων δια διαλέξεων και εν γένει επιτυχούς πνευματικής δράσεως συντέλεσαν εις την ηθικήν, πνευματικήν και οικογενειακήν εξύψωσιν του Συνδέσμου.

sylogos3ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ά ρ θ ρ ο 14ον
Η εορτή της Παναγίας 15ης Αυγούστου εκάστου έτους ή ετέρα ημέρα οριζομένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ημέρα εορτής του Συνδέσμου.
Ά ρ θ ρ ο 15ον
Αι υπηρεσία του Συμβουλίου Διοικητικαί και Πνευματικαί προσφέρονται δωρεάν και τιμής ένεκεν.
Ά ρ θ ρ ο 16ον
Τα μετρητά του Συνδέσμου θα κατατίθενται εις το ταμιευτήριο του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης και Αθηνών Λαμίας εντός δέκα ημερών από της εισπράξεως του Ταμείου δυναμένου να φέρει μεθ’ εαυτού μέχρι του ποσού πεντακοσίων νέων (500) δραχμών δια τρέχοντα έξοδα του Συνδέσμου.
Αι συνδρομαί και τα εμβάσματα των εν τω εσωτερικώ και εξωτερικώ εγκατεστημένων Γαρδικιωτών θα αποστέλλωνται απ’ ευθείας εις τα υποκαταστήματα της Εθνικής Τραπ΄ςζης και Αθηνών Λαμίας εις έντοκον πιστωσιν του λογαριασμού του Συνδέσμου. Αναλήψεις χρημάτων εκ της Τραπέζης θα γίνωνται κατόπιν πιστοποιούμενης εργασίας και εντάλματος υπογεγραμμένου παρά του Προέδρου, Γεν. Γραμματέως και Ταμίου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον ως και τα αναπληρωματικά μέλη αυτού εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Συνδέσμου.
Η τακτική γενική Συνέλευσις ήτις θα εκλέγη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τα αναπληρωματικά τοιούτα θα λαμβάνει χώραν τον μήνα Αύγουστον εκάστου έτους. Μέχρις ότου εκλεγή Διοικητικόν Συμβούλιον ο Σύνδεσμος θα διοικείται υπό προσωρινής επιτροπής των ιδρυτικών μελών.
Ά ρ θ ρ ο 17ον
Ο Σύνδεσμος θεωρείται εν διαλύσει μόνον εις περίπτωσιν μειώσεως του αριθμού των μελών του εις κάτω των δέκα (10) οπότε η περιουσία του περιέρχεται εις τον εν Γαρδικίω Ομιλαίων Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας.
Ά ρ θ ρ ο 18ον
Παν μη προβλεπόμενον του Καταστατικού ρυθμίζεται κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος. Το Καταστατικόν δύναται να τροποποιηθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εγκρίσεως της πλειοψηφίας των μελών λαμβανομένης κατά το άρθρον 99 του Αστικού Κώδικος αν εν τη εφαρμογή του προκύψουν ζητήματα έχοντα ανάγκην ρυθμίσεως.
Ά ρ θ ρ ο 19ον
Το παρόν Καταστατικόν ψηφισθέν ομοθύμως εν τη σημερινή Γενική Συνελεύσει τίθεται εν ισχύι από σήμερον υπό τον όρον της εγκρίσεως του υπό του Πρωτοδικείου Λαμίας, υπογράφεται δε ως έπεται.

Εν Γαρδικίω τη 29-8-1954
Ο ι Ι δ ρ υ τ α ί

Δημήτριος Ν. Νικολοδήμος, Θεοφάνης Στυλ. Μακρής, Ιωάννης Οδυσ. Γαρδίκης, Νικόλαος Δημ. Παπανάγνος, Νικόλαος Ευαγ. Παπανάγνου, Δημοσθένης Βασιλ. Γκέκας, Νικόλαος Βασιλ. Γκέκας, Κων/νος Χαρ. Μαλκογιάννης, Κων/νος Γρηγ. Γαρδίκης, Γρηγόριος Αθαν. Τσαρός, Ευάγγελος Δημ. Παπανάγνος, Νικόλαος Βασιλ. Κοντογιάννης, Δημήτριος Ευαγγ. Ραχούτης, Γεώργιος Επαμ. Παπανάγνος, Γεώργιος Αθανα. Ανδρίτσος, Νικόλαος Αθανας. Φλέγγας, Δημήτριος Ιωαν. Κουτκιάς, Ιωάννης Γεωργ. Βασιλείου, Παναγιώτης Νικολ. Νικολοδήμος, Γεώργιος Νικ. Νικολοδήμος, Δημήτριος Αθαν. Καλογήρου, Ευάγγελος Γεωργ. Φλέγγας, Χρήστος Γεωργ. Καλογήρου, Αριστείδης Ιωαν. Φλέγγας, Κων/νος Δημ. Ραχούτης, Δημήτριος Χρηστ. Καραμήτρος, Κων/νος Χαραλ. Πρωτοπαπάς, Χρήστος Νικολ. Σκαρμούτσος, Ευάγγελος Αθαν. Παπανάγνος, Γεώργιος Ιωάννου Ραχούτης, Παναγιώτης Ανέστ. Παπανάγνος, Βασίλειος Αθαν. Φλέγγας, Παναγιώτης Ν. Παπανάγνος, Χαράλαμπος Γεωργ. Μακρής, Ευάγγελος Παν. Σκαρμούτσο, Ευάγγελος Αναστ. Φλέγγας, Ιωάννης Ν. Παπανάγνος, Μαντές Στυλιανός Γούλας, Δημήτριος Θεοφ. Γαρδίκης, Νικόλαος Ευσταθ. Τσατσάς, Περικλής Οικονόμου

Εν Γαρδικίω Ομιλαίων τη 29 Αυγούστου 1954
Ο Γραμματεύς                                         Ο Πρόεδρος
Περικλής Σταύρου Οικονόμου           Δημ. Ι. Κουτκιάς

Το παρόν καταστατικό εγκριθέν δια της υπ’ αριθ. 730 της 16 Ν/βριου 1954 αποφάσεως του Δικαστηρίου των ενταύθα Πρωτοδικών κατεχωρήθη εις το οικείον βιβλίον των ανεγνωρισμένων Σωματείων του Δικαστηρίου τούτου υπ’ αυξ. Αριθμόν 701
Εν Λαμία τη 28 Νοεμβρίου 1954
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Εν Γαρδικίω τη 5 φεβ/τίου 1955
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
(Τ.Σ.) Δ. Γκέκας
Ο Δικαστικός Γραμματεύς Πρωτοδικείου Λαμίας
(Τ.Σ.) Αθανάσιος Δεληγιώργης
Ο Γραμματεύς
Υπογρ. δυσ.

—————
* Η λέξη «Άρθρο 9», από λάθος της δακτυλογράφησης λείπει από το πρωτότυπο κείμενο.
Το πρωτότυπο καταστατικό μπορεί να το δείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Advertisements

Read Full Post »

d1

Την Άνοιξη του 1968 οι Γαρδικιώτες της Λαμίας αποφάσισαν για δεύτερη χρονιά να οργανώσουν συνεστίαση. Η επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς τους έδωσε θάρρος να προχωρήσουνε. Για την οργάνωση της εκδήλωσης, στοιχεία παίρνουμε από το προσωπικό ημερολόγιο

του Λευτέρη Κορέλη
και από τη δημοσίευση άρθρου του ίδιου, στον τοπικό τύπο.


12 Απριλίου 1968
Συννεφιά και κρύο. Πολλοί άναψαν σόμπα. Στις 8:00 μ.μ. με τον Θανασάκη και το Τσαροθανάση πήγαμε στα Γαλανέικα όπου συναντηθήκαμε με άλλους Γαρδικιώτες και συζητήσαμε το θέμα της οργανώσεως συνεστίασης Γαρδικιωτών. Ήταν ο Γ. Γαλανός, Θ. Φλέγγας, Π. Οικονόμου, Γ. Μαλούκος, Χ. Χριστόπουλος, Β. Στριφτός, Ν. Μπούλας, Χ. Σιλέλας, Ν. Παπανάγνου, Κ. Καπούλας(?). Δεν ήρθαν ο Νίκος Μαγουλάς και ο Φάνης Σακελάρης. Επέστρεψα στο σπίτι με το Τσαρό. Καθίσαμε μέχρι αργά συζητώντας.

18 Απριλίου 1968

Ψιλή συννεφιά, πότε-πότε ήλιος. Έγραψα και έστειλα στο τυπογραφείο για εκτύπωση το γράμμα-πρόσκληση προς τους Γαρδικιώτες για την προσεχή συνεστίαση. Με τον Θανασάκη Γαρδίκι πήγαμε στου Αντωνόπουλου και κανονίσαμε το ζήτημα του γεύματος (50 δραχμές κατ’ άτομο). Είναι 8:30 που γράφω αυτές τις γραμμές και ακούω τα 12 Ευαγγέλια από το ραδιόφωνο «Τι εστίν αλήθεια; λέγει ο Πιλάτος…»

24 Απριλίου 1968

Ανοιξιάτικη μέρα. Κατέβηκα στη πλατεία και συνάντησα τον Θανασάκη. Τακτοποιήσαμε το θέμα της διανομής των προσκλήσεων. Το μεσημέρι φάγαμε μαζί σπίτι μου. Η γυναίκα του η Στέλλα έχει πάει εκδρομή στη Κέρκυρα. Έστειλα ευχές στον Γιώργο Πρωτοπαπά.

1 Μαίου 1968

Το βράδυ πήγαμε στα «Γαλανέικα»… μαζί με τον Θανασάκη Γαρδίκη, το Θανάση Φλέγγα και με τους Γαλανέους κουβεντιάσαμε τις τελικές διατυπώσεις του γαρδικιώτικου γλεντιού. Ο Νίκος Μαγουλάς είναι άρρωστος από την καρδιά του, ο Βαγγέλης Γαλανός έπαθε έμφραγμα. Αργά το βράδυ μου τηλεφώνησε ο Θανασάκης ότι η Στέλλα έπαθε καρδιακή κρίση. Ο καρδιολόγος ο Βλαχάκης που της έκανε καρδιογράφημα δεν διέγνωσε καρδιοπάθεια. Ο Θεός βοηθός…

2 Μαίου 1968

Το βράδυ κατέβηκα στη πλατεία και κανόνισα την ορχήστρα για το Σαββατοκύριακο (2000 δρχ.) Συνάντησα τον Θανασάκη ο οποίος μου είπε τα νέα για την «φαγομάρα» των γαρδικιωτών (παπά-δασκάλου-προέδρου κ.λ.π.). Η Στέλλα είναι καλύτερα. Στο σπίτι κάθισα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Τσαροθανάση για να γράψω τα συνθήματα και τους λόγους που θα εκφωνηθούν στη συνεστίαση.

4 Μαίου 1968

Απόψε έχουμε τη Γαρδικιώτικη συνεστίαση. Είναι ώρα 8, σταματώ να γράφω και ετοιμάζομαι. Ελπίζω να πετύχη…

Τώρα που συνεχίζω το γράψιμο η ώρα είναι 4 το πρωί της Κυριακής και μόλις γυρίσαμε. Μαζί με τον Θανασάκη, το θείο Γιώργο και τον γυό μου πήγαμε στα Γαλανέικα. Στο κέντρο που θα γίνονταν η συνεστίαση ήταν λίγοι. Από τις 9:30 ως τις 10:30 άρχισαν να έρχονται συνεχως. Από τους τελευταίους έφθασε ο Βλαχάκης και ο Λεωνίδας Καραμήτρος με τη γυναίκα του, την κόρη του και τη μάνα του. Άρχισε το φαγητό και συνεχίστηκε με γλέντι ως τις 4:00 το πρωί. Μίλησαν ο Τάκης Γαρδίκης δικηγόρος, ο Θανασάκης Γαρδίκης, ο Τάκης Θεοφ. Γαρδίκης, ο Πάνος Γαρδίκης και εγώ. Πήραν μέρος περί τους 140 συνδετημόνες. Από πολλούς πήρα συγχαρητήρια. Συγκεντρώθηκαν 13.000 δραχ. Εξ αυτών 5.000 έδωσαν ο Βλαχάκης και ο Πάνος Γαρδίκης. Εγραψα ένα σημείωμα για να το δώσω προς δημοσίευση την Δευτέρα στον τοπικό τύπο.

——————————————————————————————————–


syn2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΩΝ-ΟΜΙΛΑΙΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Αγαπητοί Συμπατριώται

Η επιτυχία της προ έτους πραγματοποιηθείσης συνεστιάσεως των Γαρδικιωτών και τα ευχάριστα αποτελέσματα που προέκυψαν εκ της αλληλογνωριμίας των ξενητευμένων συμπατριωτών μας, καθώς και η αναζωπύρωσις της αγάπης  μας προς την γην που μας εγέννησεν μας δίνει το θάρος να επιχειρήσωμεν μιαν δευτέραν συγκέντρωσιν με τους ιδίους ψυχαγωγικούς και πατριωτικούς σκοπούς.

Η συνεστίασις απεφασίσθη να γίνη το εσπέρας του Σαββάτου 4ης Μαΐου 1968 εις το Κέντρον «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ» Γαλανέικα.

Προσκαλούμε εις την εορταστικήν αυτήν συγκέντρωσιν όλους τους Γαρδικιώτας και τους φίλους του Γαρδικιού.

Εις την Συνεστίασιν θα παρευρεθούν και μέλη του Συλλόγου Γαρδικιωτών Αθηνών.
Η τιμή ενός πλήρους ατομικού γεύματος ορισθεί εις δραχμάς 50

Παρακαλούμεν όπως προς αποφυγήν παραπόνων δηλώσητε συμμετοχήν μέχρι 1ης Μαΐου εις τους κ.κ.

Ν. ΜΑΓΟΥΛΑΝ ………………….. Τηλ. 26.84

ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΝ….. » 26.84

ΝΙΚ. ΜΠΟΥΛΑ……………….. » 26.84

Λαμία 15 Απριλίου 1968

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

——————————————————————————————————–


syn11

Εφημ. «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» αρ. φύλλoυ 1994, Κυριακή 12 Μαίου 1968


Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΩΝ

Το εσπέρας του Σαββάτου 4 Μαίου, έγινε εις το Κέντρον Αντωνόπουλου, Γαλανέϊκα, η ετήσια συνεστίασις των εκ Γαρδικίου Ομιλαίων καταγομένων συμπολιτών μας. Ως γνωστόν, οι Γαρδικιώται της Λαμίας αποτελούν μίαν ευάριθμον παροικίαν της γενετείρας των. Τα «Γαλανέϊκα» κατωκήθησαν το πρώτον από Γαρδικιώτας, τους Γαλανέους, από τους οποίους έλαβον και το όνομά των. Σήμερον άνω των 200 οικογενειών της Λαμίας είναι Γαρδικιώται την καταγωγή.

Εις την συνεστίασιν, έλαβον μέρος διακόσιοι περίπου Γαρδικιώται και προσκεκλημένοι των, φίλοι του Γαρδικίου-Ομιλαίων, το οποίον είναι το ωραιότερον ορεινό παραθεριστικό Κέντρο του Νομού μας.

Μεταξύ των παρευρεθέντων, ήσαν και έγκριτοι εκπρόσωποι του επιστημονικού κοσμου της πόλεως όπως οι κ.κ. Δημήτριος Οδυσ. Γαρδίκης δικηγόρος, Κων/νος Ιωαν. Βλαχάκης γνωστός καρδιολόγος και αντιδήμαρχος Λαμίας, Κων/νος Ηλιόπουλος ιατρός και πολλοί άλλοι, γνωστοί δημόσιοι υπάλληλοι, επιχειρηματίαι, κτηματίαι, επαγγελματίες και λοιποί εργαζόμενοι και διαμένοντες εν Λαμία Γαρδικώτες.

Την συνεστίασιν ετίμησαν προσκληθέντες, οι εξ Αθηνών Γαρδικιώται κ.κ. Πάνος Γαρδίκης πρόεδρος του εν Αθήναις συλλόγου των, γνωστός βιομήχανος οινοπνευματοποιίας, ο συνταγματάρχης Λεωνίδας Καραμήτρος, μετά των οικογενειών των και άλλοι.

Οι Γαρδικιώτες αυτό το βράδυ έζησαν μέσα σε μιά ενθουσιώδη χαρούμενη Γαρδικιώτικη ατμόσφαιρα και εφαίνοντο όλοι τους ευχαριστημένοι και υπερήφανοι. Και όχι αδίκως αφού όλοι τους είναι τόσο προκομένοι και τόσο αγαπημένοι.

Τους συνδαιτημόνας καλωσόρισε εκ μέρους της επιτροπής Λαμίας ο κ. Ιωάννης Γαλανός. Εχαιρέτησαν δε τους συμπατριώτας των με λόγους θερμούς και πατριωτικούς, ο δικηγόρος κ. Τάκης Οδ. Γαρδίκης και ο κ. Πάνος Δ. Γαρδίκης.

Εις την συνεστίασιν παρακάθησαν και φίλοι του Γαρδικίου και των Γαρδικιωτών όπως οι κ.κ. Ν. Αντζουλής, Δ. Παπαναγιώτου, Μανδάλης, Μουτζουρούφης μετά των οικογενειών των κ.α.

Πληροφορούμεθα ότι επρόκειτο να παραστεί, και ο εκ Γαρδικίου επίσης καταγόμενος αρχηγός της Χωροφυλακής κ. Περικλής Μαλούκος, αλλά δεν κατέστη δυνατόν λόγω της εορτής της Χωροφυλακής η οποία τον υποχρέωνε να παραμείνη εις Αθήνας.

Αι συνεστιάσεις αυταί αι οποίαι έχουν τόσον υψηλούς πατριωτικούς σκοπούς, όπως είναι η σύσφιγξις των δεσμών μεταξύ των εκ του αυτού τόπου καταγομένων, και η ενίσχυσις της γενετείρας των και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, τόσον εις τους οργανωτάς των, όσον και εις όλους όσοι έλαβον μέρος και ενίσχυσαν το έργον των.

Λ. Κ.

Read Full Post »